Status for nytt godkjenningsprogram i NRH

Skrevet av: FTU Publisert: 19.09.2019

/media/50050/justis-dscf7421.jpg
Nytt godkjenningsprogram er på trappene og FTU kommer her med en status på arbeidet.

Hovedstyret ba i 2018 FTU om å starte arbeidet med revisjon av godkjenningsprogrammet. Dette er et stort og krevende arbeid, og for å få gjennomført arbeidet på en god måte ble det satt ned en prosjektgruppe som skal arbeide sammen om dette. Prosjektgruppen er delt i fire undergrupper som har hovedansvar for sin kategori av programmet.

Med i prosjektgruppen er:

Grunnutdanning 
Theresia Staaland og Tor Monsen 
Toril Vik 
Tom Selstø 
Kaare Finbak

Ettersøk
Aud Flemsæter og Sjur Haugen
Bjørn Olsrud
André Sørlie

Lavine
Tor Monsen og Aud Flemsæter
Arne Andreassen
Bente Lien

Katastrofe
Sjur Haugen og Theresia Staaland
Gina Reenskaug
Anne Kathrine Dille

Innledningsvis arbeidet vi mye som én stor gruppe for å få en felles diskusjon og forståelse om hva vi ønsket i det nye programmet. Noe av det som fremstod som endringsbehov var sammenfallende med innspill som har kommet på hovedkurs og instruktørsamlinger; grunnutdanningen er for svak, det er mange med dårlig melding på hundene på hovedkurs, det er for lite praktisk trening.

Skisse for grunnutdanning (modul 1 og 2)

Med bakgrunn i diskusjonene ble det tegnet en skisse for grunnutdanningen som følger:

Modul 3

Ved bestått modul 2 er man klar for å gå videre i utdanningen og velge retning mot modul 3 innen ettersøk eller lavine. Vi har prøvd å tenke mer utdanning og opplæring i denne modulen, og tanken her er at man blir utdannet i de ulike fag/tema lokalt og at man avlegger en utdanningskontroll lokalt. Dette kan skje i lokalt treningslag eller på lokale samlinger i distriktet. Utdanningskontrollen dømmes/evalueres av én dommer.
De fag/temaer som vi ser for oss i denne modulen skal være kjent for alle da dette er de ferdighetene du pr i dag skal vise frem på ukas arbeid. Det som kommer i tillegg (ettersøkning) er;

 • Forberedelser” som handler om hundeførerkunnskap innen savnetprofiler, taktikk, risiko-
  /sikkerhetsvurderinger, mentale forberedelser o.l
 • Praktisk førstehjelp
 • Første hundefører

For alle disse fag/temaer er det utarbeidet et oppgavehefte som beskriver intensjon, målsetning, innhold/momenter og vurderingskriterier. Dette heftet blir også treningstips for hundeførerne.

Utdanningen vil bli løsrevet fra kalenderåret. Det eneste målepunktet sett opp mot kalenderen, er at all utdanning og utdanningskontroll må være avlagt før første hovedkurs den sesongen (lavine og ettersøkning sett hver for seg).
Etter at alle fag/tema er bestått kan man møte på ukas arbeid for å vise frem kunnskaper og ferdigheter. Eksamen dømmes av to dommere i fellesskap slik som i dag. Består man eksamen på ukas arbeid så er man godkjent.

Ukas arbeid

Hvordan blir eksamen på ukas arbeid? Her er planen å kjøre flere mindre caser der flere av fagene/temaene er satt sammen. Det kan for eksempel være slik:

Det blir gitt et case:

 • som krever planlegging mtp sikkerhet, taktikk og mentale forberedelser
 • det skal gjennomføres et flankesøk
 • det skal ytes praktisk førstehjelp ved funn

eller:
Det blir gitt et case:

 • som starter med flankesøk
 • men blir avbrutt med utkalling til oppgitt kartreferanse
 • der man skal gjennomføre sporoppsøk fra bil
 • som er starten på langsporet

Praktisk førstehjelp og orientering (GPS) vil få en større plass i oppgavene, og det vil gjennomgående bli mer bruk av ukjente oppgaver og sammensatte oppgaver der flere ferdigheter skal testes. Det vil si at eksamen skal bli mer aksjonsrettet.

Hvordan blir eksamen for senior hundefører?
Det som het tidligere hundefører, nå senior hundefører, vil også få ukjente case oppgaver som eksamen. Trolig blir det 3 case man må igjennom. Antallet er ikke bestemt, vi må se på kvalitetskontroll vs ressursbruk.

Hva skjer med runderingsøvelsen?
Etter av det store temaene når man diskuterer endring i godkjenningsprogrammet er øvelsen rundering. På siste instruktørsamling hadde vi en diskusjon om hvordan dømme denne øvelsen, og det ble veldig tydelig at det er store forskjeller i hvordan øvelsen blir gjennomført og bedømt. Det kan ikke vi som organisasjon leve med. Vi håper ny beskrivelse vil gjøre bedømmingen litt likere.
Men en ting kan vi si; øvelsen har tatt altfor mye tid på bekostning av praktisk trening. Øvelsen blir derfor forenklet noe slik at vi kan frigjøre treningstid til de andre ferdighetene vi skal mestre.

Nå har vi brukt mye eksempel fra ettersøk når vi skal prøve å forklare endringene i godkjenningsprogrammet. For lavine og katastrofe er det på samme måte; vi skal ha praktisk trening og bedømming. Samtidig så henter vi mye av innholdet fra det eksisterende godkjenningsprogrammet, noe som gjør at overgangen fra gammelt til nytt program ikke er så stor.

Vi har fortsatt mye skrivearbeid før programmet er ferdig. Den tidsplanen vi arbeider etter er at programmet skal ut på høring senere i høst, og at høringsinnspillene kan gjennomgås ca ved årsskiftet.

FTUs informasjon kan lastes ned som PDF her (krever innlogging i O365)