Våre verdier

FRIVILLIGHET

Norske Redningshunder (NRH) er en frivillig humanitær redningsorganisasjon og en viktig del av beredskapen i Norge. Vi jobber frivillig for å lete etter savnede og for å redde liv.
Frivillighet er selve bærebjelken i norsk redningstjeneste og er et overordnet prinsipp i NRH. Som medlem stiller jeg opp med min tid, kunnskap og fleksibilitet og gjør en innsats for samfunnet. Jeg får ny kunnskap, nye venner og mye takknemlighet gjennom mitt engasjement i NRH fra mine kollegaer i NRH, fra Politiet, de andre frivillige organisasjonene, pårørende og samfunnet.
Som medlem eller ansatt i administrasjonen, bidrar jeg til at frivillighetsperspektivet ivaretas på alle nivåer i organisasjonen.

Frivilligheten i NRH bygger på verdiene samarbeidsvilje, ansvar og respekt.


SAMARBEIDSVILJE


NRH er en del av den norske redningstjeneste og samarbeider for å redde liv. 
Samarbeidsvilje er en viktig verdi fordi NRH er del av en større helhet.
Som medlem samarbeider jeg med andre hundeførere og rekrutter, Politiet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og andre frivillige og proffe aktører som jeg møter på aksjon og trening. 
Jeg forstår at vi alle har et felles mål og underordner mine egne planer for felleskapet. Jeg er fleksibel i min egen tilnærming når det er nødvendig for å oppnå målet.


ANSVAR

NRH har ansvar for hundeekvipasjer i søk etter savnede. 

Ansvar er en viktig verdi fordi NRH har forpliktet seg til å oppfylle oppdragsgivers forventning.
Som medlem tar jeg ansvar for mine handlinger. Jeg er lojal ovenfor NRH og er selv ansvarlig for å følge NRHs vedtekter, etiske retningslinjer og verdier. Jeg er ansvarlig for å fremme og opprettholde god hundevelferd.eg er også ansvarlig for å inkludere og støtte andre medlemmer, delta i aktiviteter og bidra til å oppnå felles mål i redningstjenesten.

RESPEKT

NRH viser, får og krever respekt. 
Respekt er en viktig verdi fordi NRH skal være en trygg organisasjon å samarbeide med og å være en del av.
Som medlem respekterer jeg de jeg trener med, de jeg møter på øvelser og på aksjoner. Jeg anerkjenner andres meninger, bakgrunner og ferdigheter. Jeg skal bli respektert av alle jeg møter slik at vi sammen bidrar til at NRH er en trygg plass for alle. 
Beslutninger som blir tatt forholder jeg meg lojal til uansett om det er på en lokal prøve, et hovedkurs eller på aksjon.