Avvikling av NORSAR - hva skjer videre?

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 26.09.2016

/media/48511/inge-murberg-091.jpg
Mye har vært skrevet og sagt rundt NORSAR og katastrofesøk i den siste tiden og derfor ønsker Hovedstyret å komme ut med denne informasjonen til alle NRHs medlemmer.

Etableringen av NORSAR og driften av dette har vært av stor betydning for NRH. Utover vår egen organisasjon har etableringen av NORSAR bidratt til å etablere en nasjonal kapasitet for USAR (Urban Search and Rescue). NORSAR har vært en del av det internasjonale USAR-miljøet gjennom flere øvelser og innsatser. Hundeførere, redningsmenn og medisinsk personell har gjennom dette teamet kunnet yte kompetent hjelp til dem som har mistet alt.

NORSAR har knyttet sammen tre ulike fagfelt, representert ved Norsk Luftambulanse, senere Ullevål universitetssykehus, Oslo brann- og redningsetat (OBRE) og NRH, i et unikt samarbeid.

For NRH har NORSAR hatt stor betydning for å synliggjøre organisasjonen med tidvis bred og positiv mediedekning.

Etter aksjonen i Nepal har det vært gjennomført evaluering av NORSARs innsats hos alle aktørene. Evalueringen viser at teamet har flere store utfordringer, der blant annet knyttet til organisering og finansiering. Etter aksjonen i Nepal satt både OBRE og NRH igjen med store kostnader, som de selv måtte dekke. For OBRE sin del er dette beløpet på over 500.000 kr, mens NRH har hatt en ekstrakostnad på ca. 200.000 kr. På grunn av de mange uklare rammene rundt NORSAR har OBRE valgt å trekke seg fra teamet.

De uklare rammene rundt teamet er knyttet til at det har i lang tid vært uenighet mellom Justisdepartementet og Utenriksdepartementet om finansieringen av NORSAR.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utarbeidet i 2013 rapporten «Brannstudien». I denne rapporten skriver arbeidsgruppen at beredskapen NORSAR representerer er viktig å opprettholde og de foreslår en felles nordisk urban søks- og redningsmodul. DSB støttet denne vurderingen og har formidlet dette i et eget brev til Justisdepartementet, hvor saken ligger i dag. OBRE har også kommunisert at de er positive til å inneha en sentral rolle i en fremtidig beredskapsordning for USAR, dersom rammebetingelsene endres fra departementene.

Siden NORSAR per dags dato står uten finansiering og samarbeidsaktører har Hovedstyret valgt å formelt avvikle dagens NORSAR og levere tilbake resterende utstyr til Utenriksdepartementet.

Hva betyr dette for arbeidet med katastrofesøk i NRH?

Hovedstyret ønsker at NRH også i fremtiden skal være en viktig og foretrukket ressurs for urban søk og redning, nasjonalt og internasjonalt.

Hovedstyret vil prioritere NRHs arbeid med katastrofesøk og har etablert en arbeidsgruppe som skal arbeide med å styrke bruken av våre katastrofesøkshunder. Gruppen skal blant annet arbeide opp mot nasjonale myndigheter for å få etablert et FN-sertifisert USAR-team i Norge. Gruppen skal ikke arbeide med utdanningen av katastrofesøkshunder.

Samtidig ønsker Hovedstyret å få reetablert et samarbeid med andre ressurser for å kunne tilby en nasjonal kapasitet.

Arbeidsgruppen har følgende mandat:

«Mandat for NRHs arbeidsgruppe med Urban Search and Rescue (USAR):

NORSAR har i dag ikke finansiering gjennom Utenriksdepartementet og Oslo brann- og redningsetat er ikke lenger en del av samarbeidet. Hovedstyret har derfor vedtatt at NORSAR er avviklet.

Hovedstyret vil likevel prioritere NRHs arbeid med katastrofesøk og etablerer en arbeidsgruppe som skal jobbe med å styrke bruken av våre katastrofesøkshunder nasjonalt og internasjonalt. Gruppen skal blant annet arbeide opp mot nasjonale myndigheter for å få etablert et FN-sertifisert USAR-team i Norge. Gruppen skal ikke arbeide med utdanningen av katastrofesøkshunder.

Gruppen består av hovedstyremedlemmer Morten Kvammen, Kristin Wear Prestrud, Kathrine Sæverud Hauge (1.vara) og representant for administrasjonen/Beredskapsleder Stig Mebust. Gruppen kan ved behov knytte til seg ytterligere kompetanse.

Gruppen ledes av Kathrine S. Hauge.

Gruppen er NRHs kontaktpunkt for USAR internt og eksternt. FTU er fortsatt NRHs kontaktpunkt for trening og utdanning av katastrofesøkshunder.

Gruppen rapporterer direkte til Hovedstyret og gruppens arbeid får fast plass på Hovedstyrets møteagenda.»

Hovedstyret kan i dag ikke gi noe tidsperspektiv på når en formell organisering av USAR samarbeid nasjonalt og internasjonalt vil kunne etableres.

I tillegg til å arbeide for å synliggjøre NRHs katastrofehunder som en nasjonal kapasitet og arbeide for reetablering av en internasjonal kapasitet vil fremtiden til katastrofesøk i NRH være avhengig av våre hundeførere og deres hunder.

Når NRH får muligheten til å bidra må vi ha godkjente ekvipasjer som kan vise frem den kvalitet og kompetanse som våre hunder og førere er kjent for.

Hovedstyret oppfordrer alle som vil og kan til å fortsatt godkjenne innen katastrofesøk.