Verdigrunnlaget til Norske Redningshunder

Skrevet av: Morten Kvammen, utvalgsmedlem EDU Publisert: 21.03.2024

/media/50720/bygdin-2024-1.jpg
Foto: Magnus Hundvin
Hvorfor er det viktig med et verdigrunnlag?

Noe av det viktigste i en organisasjon er organisasjonskulturen. Den utvikles av oss alle og har vært i en relativt fri prosess i Norske Redningshunder siden starten. Dette har for så vidt gått bra i og med at vi har vært en liten organisasjon med få medlemmer som jobber mot et felles mål. Men både NRH og samfunnet er i endring. NRH har sett behovet for å etablere en felles forståelse og enighet om hvilke verdier som skal drive organisasjonen fremover. DL samlingen i 2023 gjorde det endelige valget på verdigrunnlaget som nå er Frivillighet-Samarbeidsvilje-Ansvar-Respekt. Disse verdiene skal kjennetegne NRH fremover, det skal ligge til grunn for vår aktivitet, og det er dette som skal definere oss.  

Frivillighet

Frivillighet er selve bærebjelken i norsk redningstjeneste og er et overordnet prinsipp i NRH. Som medlemmer stiller vi opp med vår tid, kunnskap og fleksibilitet og gjør en innsats for samfunnet. Denne verdien er selve fundamentet som de andre verdiene bygger på. 

Samarbeidsvilje

Samarbeidsvilje er en viktig fordi vi er en del av en større helhet. Vi samarbeide med profesjonelle og andre frivillige aktører. Vi skal samarbeide innad i NRH for å nå våre felles og personlige mål og ikke minst oppfylle organisasjonens mål om å være en viktig aktør i redningstjenesten. 

Ansvar

Vi har et felles ansvar for å nå de mål som organisasjonen har satt. Vi har ansvar for god hundevelferd, ansvar for å stille på aksjoner og ansvar for å delta på treninger og andre aktiviteter. Ikke minst har vi et ansvar som medlemmer å følge NRH´s vedtekter, etiske retningslinjer og verdier. 

Respekt

Som medlem er det viktig å vise respekt overfor både de vi trener i lag med og andre vi møter på vår vei. Vi skal også forvente å bli respektert slik at vi sammen bidrar til at NRH er en trygg plass.  

De etiske retningslinjene til NRH inneholder og bygger på verdigrunnlaget. Både Frivillighet som hovedprinsipp, Samarbeidsvilje, Ansvar og Respekt er med som hovedelementer i retningslinjene. 

I retningslinjer står det tydelig; “Medlemmer og ansatte skal vise respekt og likeverd overfor andre og legge til rette for samarbeid innen egen organisasjon og med samarbeidspartnere innen redningstjenesten.” Hvordan etterlever vi dette i det daglige? Jo! Det gjør vi med å behandle andre med den respekt vi selv mener vi fortjener. Det handler om å vise samarbeidsvilje og det handler om å vise ansvar ut over det å bare ha fokus på seg selv.  

NRH gjennomførte før jul en trivselsundersøkelse, den vil bli presentert for seg selv. I trivselsundersøkelsen kom det frem at mange opplever baksnakking, nedsnakking og tankeløshet i forhold til hvordan man snakker om og med andre. EDU ser også at saker vi får på bordet ofte handler om konflikter som kunne vært løst eller ikke oppstått om man hadde vist litt mere samarbeidsvilje, ansvar og ikke minst respekt i hvordan man både snakker og forholder seg til andre. 

Selv om undersøkelsen viser at de aller fleste trives og er stolte av Norske Redningshunder forteller den oss at vi virkelig har behov for å jobbe med hvordan vi forholder oss til hverandre. 

Jobben er i gang med å få verdiene formidlet ut i hele organisasjonene. Dette er en kontinuerlig jobb som alle må bidra til: Nye medlemmer, Hundeførere, Instruktører, Operative ledere, Distrikter, Lokallag, FTU, NBU, Administrasjonen og Hovedstyret, ja alle må bidra.

Verdiene skal være så godt etablert i oss at de hvisker oss i øret når vi trenger det!