Organisasjon

Representantskapet

Representantskapet er Norske Redningshunders høyeste myndighet. Det består av to delegater fra hvert av distriktene. Et møte avholdes annethvert år, og legger føringene for hvordan organisasjonen skal handle de to neste årene.

Hovedstyret (HS)

Hovedstyret velges under Representantskapsmøtet. I perioden mellom møtene er det Hovedstyret som er organisasjonens høyeste myndighet. Hovedstyret kan oppnevne komiteer og utvalg, og har arbeidsgiveransvar ovenfor administrasjonen.

Administrasjonen

Norske Redningshunder har en liten administrasjon som holder den daglige driften i gang. De jobber med blant annet rapporter fra aksjoner, medlemsservice, arrangementer, kurs, Redningsbutikken, økonomi og alt annet som blir bestemt av Hovedstyret og Representantskapet. Administrasjonen er lokalisert i Ski.

Fagtekniskutvalg (FTU)

Fagteknisk utvalg består av fire instruktører som utnevnes av Hovedstyret. De har ansvaret for den faglige utviklingen av hundeførere og instruktører/dommere i Norske Redningshunder. Blant annet utvikler de godkjenningsprogrammet, utdanner instruktører og er tilstede på alle sentrale kurs. Fagteknisk utvalg skal også være oppdatert på nye metoder og hjelpemidler som kan effektivisere arbeidet i redningstjenesten.

Nasjonalt beredskapsutvalg (NBU)

NBU har ansvar for beredskapen i Norske Redningshunder, blant annet ved å utdanne og godkjenne beredskapsansvarlige og operative ledere i distriktene. Vedkommende har også ansvar for å ha oversikt over organisasjonens ressurser til enhver tid.

Etikk- og disiplinærutvalg (EDU)

EDU skal arbeide for at konflikter mellom parter i organisasjonen løses på best mulig måte. EDU skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak, og skal sikre at alle parter får anledning til å legge frem sitt syn i saken.  

Redningshunden

Norske Redningshunder har et eget medlemsblad som gis ut fire ganger i året. Bladet inneholder blant annet artikler, reportasjer fra kurs/samlinger og oversikt over aksjoner.

Kameratstøtte

Norske Redningshunder har en egen kameratstøtteordning for organisasjonens operative personell ved redningsaksjoner. Ordningen skal sikre mulighet for bearbeiding og refleksjoner etter hendelser.

Fagleder samband (FLS)

Fagleder for samband har ansvaret for sambandstjenesten i Norske Redningshunder. Dette vil si ansvar for utstyr og bruk av VHF-radio, nødnett og tilsvarende kommunikasjonsutstyr.


Noen du ønsker å kontakte?