Ingen økning i statsstøtte, i år heller

Skrevet av: Jim Olav Hansen Publisert: 09.10.2019

/media/50063/rapport-overlevering-250219-3.jpg
Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde fikk i februar i år rapporten som beskriver den frivillige redningstjenestens behov for årene fremover.
Statsbudsjettet for 2020, som ble fremlagt på mandag, viser ingen økt satsning på de frivillige i redningstjenesten.

Det ble ingen økning i statsstøtten selv om det er et sterkt behov. Behovet ble blant annet fremlagt i rapporten; De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonens rolle i dagens samfunn, utfordringer og tiltak for en styrket redningstjeneste. Rapporten ble laget på bestilling fra Justisdepartementet.
 
Norske Redningshunder har i tillegg fremmet for både Samfunnssikkerhetsminister og andre nasjonale politikere, organisasjonens behov. Ett behov som skal sikre og styrke NRHs kapasitet i redningstjenesten. Etterspørselen etter våre tjenester er stor, med rundt 500 SAR/SEAO oppdrag i året. Til tross for stor nasjonal etterspørsel etter våre tjenester, ser ikke regjeringen seg råd til å øke den økonomiske rammen.  
 
I budsjettforslaget skriver de:
«Dei frivillige organisasjonane utgjer ein viktig del av redningstenesta i Noreg. Medverknaden deira i denne samfunnsviktige tenesta er viktig. Dei frivillige er ein ressurs som redningstenesta nyttar seg av stadig oftare, og dei legg ned ein stor innsats.
Den frivillige innsatsen er viktig for å nå regjeringas mål om å sørge for ein trygg og påliteleg beredskap for kvar og ein i samfunnet. Staten legg til rette for innsatsen til dei frivillige organisasjonane gjennom årlege økonomiske tilskot og gjennom å dekke faktiske utgifter ved søk- eller redningsaksjonar. HRS og LRS gir uttrykk for at samarbeidet med dei frivillige er godt, og at oppdrag blir løyste på ein profesjonell og tilfredsstillande måte. Dei frivillige bidrar til å skape den tryggleiken samfunnet vårt byggjer på».