Nye etiske retningslinjer - Trenger vi politiattest i NRH?

Skrevet av: Sonni Schulstad - Disiplinærutvalget Publisert: 26.02.2020

/media/50254/etiske-retningslinjer.jpg
Disiplinærutvalget (DU) har på bakgrunn av en lengre behandling av spørsmålet "Trenger vi politiattest for operative ressurser i NRH?"

Disiplinærutvalget konkluderte med endring i de Etiske Retningslinjer som ble vedtatt av Hovedstyret (HS) på møtet i januar.

Endringen lyder: 

«Medlemmer og ansatte skal på forespørsel fra administrasjonen kunne fremvise politiattest for frivillige organisasjoner; såkalt Barneomsorgsattest.» 

Hvorfor? 

Bakgrunnen for behandling av spørsmålet er at HS vedtok i sak 40/19, etter forslag fra DU, å innføre krav til politi-/vandelsattest for operativt personell i NRH, og at DU skulle utarbeide rutiner for forvaltning av denne. 

DU har på den bakgrunn jobbet med spørsmålet og undersøkt hva NRH som frivillig aktør i redningstjenesten har anledning til å kreve og hva som er gjennomførbart i praksis. 

En slik type politiattest innhentes av mange idrettslag for sine trenere og andre frivillige som blant annet Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Årsaken til at NRH også har vurdert dette, er at vi som operativt personell kan komme i kontakt med og måtte vise omsorg for mindreårige eller personer i en sårbar situasjon. På samme måte som NRH stiller krav til egnethet for hund, førstehjelpskompetanse og taktiske vurderinger – ønsker vi å vise at vi er egnet også i forhold til samfunnets vurderinger av denne type egnethet.

Ifølge Politiregisterforskriften kan NRH kreve det som kalles en «barneomsorgsattest». Da DU skulle utarbeide forslag til rutiner, kom det fram flere praktiske komplikasjoner som gjorde at DU anbefalte HS å endre kurs. 

DU hadde mange diskusjoner om hvem som skulle levere/vise en slik attest; A-godkjente, B-godkjente, ny HF med ny hund, eller alle? Videre diskuterte vi hvordan en attest skulle leveres/vises frem og hvem som skulle holde orden på at det er levert/vist fram. Det er også noen utfordringer knyttet til oppbevaring av denne type informasjon og GDPR. Disse spørsmålene førte til at DU vurderte det slik at den gode intensjon med forslaget vi selv hadde kommet med, druknet i administrative spørsmål. 

DU valgte da i samarbeid med HS å diskutere alternative løsninger – og fant en løsning som vi mener er god. Den er ikke administrativt krevende, men beholder likevel intensjonen med forslaget på en god måte; - å fastslå at NRH har operativt personell og medlemmer som er kompetente på alle måter.

Så kan man selvsagt stille spørsmålet om det er forpliktende nok å endre Etiske retningslinjer? Vi mener det, - vedtektenes § 49 plikter medlemmer å rette seg etter de etiske retningslinjer. Ikke bare en gang og ikke bare ved innmelding, men til enhver tid! Så er det vår og administrasjonen sin jobb å minne medlemmene om endringer som gjøres. 

Hva er konsekvensene for deg som medlem?

Teksten i de Etiske Retningslinjer viser klart og tydelig at NRH er, og ønsker å være, en organisasjon med rakryggede mennesker som er i stand til å møte både våre oppdragsgivere og ikke minst savnede og pårørende på en god og trygg måte. 

Men denne teksten gir også NRH en anledning til å be om fremleggelse av politiattest dersom det skulle vise seg at et medlem har tråkket over den berømmelige streken og ikke vurderes som egnet til å være medlem i vår organisasjon. NRH kan med dette også gi omverdenen et klart signal om de krav vi stiller til våre medlemmer som trygge og egnede frivillige hjelpere.

NRHs nye etiske retningslinjer ligger i NRH håndbok, og så finner du de her i Office 365

 

For de som er interessert i emnet se https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/